1.250 m2
Perceel oppervlakte
€ 249.000,- v.o.n.
Prijs
Verkocht
Status

Lamsoor 7

Het te verkopen object betreft een perceel grond met een bouwplan.

De huidige eigenaar heeft een plan voor de bebouwing gemaakt, bestaande uit een bedrijfsobject met voorgelegen kantoorruimte. De kantoorruimte bestaat uit 2 bouwlagen van ieder 140 m² bruto vloeroppervlakte (b.v.o.), derhalve in totaal circa 240 m² b.v.o. de achtergelegen bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van circa 540 m² b.v.o.

Eventueel is een bedrijfswoning op de locatie toegestaan.

De omgevingsvergunning voor de bebouwing is inmiddels verstrekt en de leges zijn betaald.

De koper koopt derhalve van verkoper het perceel grond met het vergunde bebouwingsplan.

Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie AB, nummer 4808, met een grootte van 12 are en 50 centiare.

Locatie
Het te verkopen perceel is gelegen op bedrijventerrein 'Het witte lam'. Dit is een bedrijventerrein gelegen aan de noordzijde van de stad Groningen.

Bereikbaarheid
Het object is met eigen vervoer goed bereikbaar. De op- en afritten van de ring zijn op een zeer kleine afstand van het perceel gelegen. Met openbaar vervoer is het bedrijventerrein te bereiken middels busverbindingen.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het passeren van de akte van levering. Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort vanuit de zijde van verkoper, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en
commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering en doet afstand van alle rechten voortvloeiend uit de artikel 7:15 lid 1 en 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zullen de artikelen 6:228, 6:229, 6:230 lid 2, 7:20, 7:21 lid 1, 2 en 3 en 7:23 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten in de koopovereenkomst.

Over- of ondermaat
Indien de hiervoor vermelde grootte van de onroerende zaak en/of de verdere omschrijving daarvan niet juist is, ontlenen noch de verkoper, noch de koper, daaraan rechten.

Bestemming
Het object valt onder de bepaling van het bestemmingsplan ‘De Hunze/van Starkenborgh’, vastgesteld op 21 januari 2011, met als bestemming ‘Bedrijventerrein’, met de functieaanduiding 'bedrijfswoning'. De koper dient zelf te onderzoeken of het object geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

Koopsom
EUR 249.000,- v.o.n., te vermeerderen met BTW.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van koper. Deze kosten bestaan uit de kosten van het opmaken van de koopovereenkomst en de transportakte alsmede de verschuldigde overdrachtsbelasting over de koopsom.

Aanvaarding
In overleg.

Omzetbelasting
Er is sprake van een BTW belaste levering.

Notaris
De keuze voor de notaris is aan de koper.

Baten en lasten
De baten en lasten - voor zover het de onroerende zaak betreft - worden verrekend in overleg tussen koper en verkoper.

Overige
Voor het overige zijn de gebruikelijke bepalingen die bij koop en verkoop van (soortgelijke) onroerende zaken gelden van toepassing, waaronder het boetebeding.

Meer informatie
Voor vragen neem contact op met Auric Geerligs of Erik Paas.

Vastgoed adviseur

Auric Geerlins

T: +31 (0)6 20749002
Contact